Στο τέλος Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται το έργο επιτροπής στο ΥΠΑΝ για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου σχετικά με τις εκθέσεις βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Ειδήσεις

Παρατείνεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου το έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης για την σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής ανάλυσης συνεπειών σχετικά με τη ρύθμιση που θα ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από εταιρείες.

Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια με θέμα «Παράταση διάρκειας της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης που θα ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αφορά στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων».

Με την οδηγία ενισχύονται οι υφιστάμενοι κανόνες για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, θεσπίζονται λεπτομερέστερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, καθώς και η απαίτηση δημοσιοποίησης πληροφοριών για περισσότερα θέματα βιωσιμότητας σύμφωνα με τα υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ ενώ, γενικότερα, ενισχύονται οι κανόνες σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες που πρέπει να αναφέρουν οι εταιρείες.

Η οδηγία αφορά σε όλες τις μεγάλες εταιρείες και όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές (εκτός από τις εισηγμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις) και σε ασφαλιστικές εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως νομικής μορφής και η συμμόρφωση με τους κανόνες ξεκινά από το 2024 και σταδιακά επεκτείνεται ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και στις λοιπές έως και το 2026 ή μεταγενέστερα.

 

Πιο συγκεκριμένα:

– Από το οικονομικό έτος 2024, οι μεγάλες οντότητες δημοσίου συμφέροντος που υπάγονται ήδη στην Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD), ήτοι μεγάλες εταιρείες δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες υπερβαίνουν τους 500 εργαζομένους κατά μέσο όρο στη διάρκεια ενός οικονομικού έτους υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις από το έτος 2025.

– Από το οικονομικό έτος 2025, οι μεγάλες οντότητες που δεν υπάγονται ήδη στην Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD) και πληρούν δύο από τα τρία κριτήρια, ήτοι επιχειρήσεις με μέσο όρο απασχολούμενων 250 άτομα, ή/και σύνολο ισολογισμού 20.000.000 ευρώ ή/και καθαρό κύκλο εργασιών 40.000.000 ευρώ, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις από το έτος 2026.

– Από το οικονομικό έτος 2026, οι εισηγμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι οντότητες δημοσίου συμφέροντος, τα μικρά και μη πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα και οι εξαρτημένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις από το έτος 2027.

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δύναται να δοθεί μια μεταβατική περίοδος δύο ετών (μέχρι το 2028) και να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας.

 

Τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας στην εθνική τους έννομη τάξη μέχρι τις 6 Ιουλίου 2024.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged