ΕΕ: Ασφαλέστερο πόσιμο νερό χάρη στα νέα πρότυπα υγιεινής

Στοίχημα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέα ελάχιστα πρότυπα υγιεινής για τα υλικά και τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Θα εφαρμόζονται από την 31η Δεκεμβρίου 2026 σε υλικά και προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε νέες εγκαταστάσεις ή όταν ανακαινίζονται ή επισκευάζονται παλαιότερες εγκαταστάσεις. Με τα πρότυπα αυτά θα αποτρέπεται η ανάπτυξη μικροβίων και θα μειωθεί ο κίνδυνος έκπλυσης επιβλαβών ουσιών στο πόσιμο νερό.
Τα νέα πρότυπα θα ισχύουν για υλικά και προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε νέες εγκαταστάσεις για την άντληση, την επεξεργασία, την αποθήκευση ή τη διανομή νερού ή για εργασίες επισκευής, όπως για παράδειγμα σωλήνες τροφοδοσίας, βαλβίδες, αντλίες, υδρόμετρα, εξαρτήματα και βρύσες. Αυτό θα καταστήσει το πόσιμο νερό ασφαλέστερο και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις εταιρείες που παράγουν τα σχετικά υλικά και προϊόντα, καθώς και για τις εθνικές αρχές.
Μέχρι σήμερα η εναρμόνιση στην ΕΕ ήταν περιορισμένη, και οι κατασκευαστές ήταν υποχρεωμένοι να ζητούν ξεχωριστή έγκριση σε κάθε κράτος μέλος όπου επιθυμούσαν να πωλούν τα προϊόντά τους. Οι νέοι κανόνες θα απλουστεύσουν τη διαδικασία έγκρισης που εκτελούσε στο παρελθόν κάθε εθνική αρχή.
Τα υλικά και τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τα νέα ενωσιακά πρότυπα θα λαμβάνουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και ειδική σήμανση ΕΕ. Ως εκ τούτου, το προϊόν θα μπορεί να πωλείται σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς περιορισμούς που συνδέονται με πιθανές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.
Ιστορικό
Η οδηγία για το πόσιμο νερό αναθεωρήθηκε το 2020, και τον Ιανουάριο του 2021 τέθηκαν σε ισχύ στην ΕΕ οι νέοι κανόνες. Η αναθεωρημένη οδηγία εγγυάται ασφαλέστερη πρόσβαση σε νερό για όλους τους Ευρωπαίους και διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο για το πόσιμο νερό, σύμφωνα με τη φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση που ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι νέοι κανόνες ανταποκρίνονται επίσης στην πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Right2Water», η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές υπέρ της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους.
Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ με τον καθορισμό αυστηρών προτύπων ποιότητας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 12 Ιανουαρίου 2023. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, έξι κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει ακόμη. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα εν λόγω κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι οι κανόνες θα μεταφερθούν ορθά στις εθνικές νομοθεσίες.
Επόμενα βήματα
Μετά την έκδοση από την Επιτροπή των τριών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις. Εάν δεν διατυπώσουν αντιρρήσεις, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ. Και οι έξι πράξεις αναμένεται να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα μετά το πέρας των δύο αυτών μηνών.
Συνεχίζονται οι εργασίες για περαιτέρω μεθοδολογίες και κατευθυντήριες γραμμές που απαιτούνται από την οδηγία για το πόσιμο νερό, μεταξύ άλλων σχετικά με τον τρόπο μέτρησης των μικροπλαστικών και των υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) στο πόσιμο νερό.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tagged